21.6.2010

Visio ja e-strategia

Johdatus matkailun sähköiseen liiketoimintaan, harjoitustehtävä 1 E-strategia

Yrityksen vision merkitys sähköisen liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelun tulisi lähteä liikkeelle liikeideasta ja tavoitetilan määrittelystä eli vision luomisesta. Visio päivittyy yritystoiminnan ja toimintaympäristön muuttuessa mutta esim. viiden vuoden suunnitelma on hyvä luoda jotta toiminta on johdonmukaista ja tavoitteellista. Tavoitteena voi olla esim. kasvuhakuisuus nykyisillä tuotteilla ja markkinoilla, kansainvälistyminen, toiminnan keskittäminen/ palvelutarjonnan laajentaminen tai nykytilan säilyttäminen.Vision myötä kirkastuu paitsi yrittäjälle itselleen niin myös yhteistyökumppaneille ja työntekijöille mitä yritystoiminnalla tavoitellaan. Strategialla määritellään sitten keinot joilla asetettu visio tavoitetaan. Yritystoiminnan eri osa-alueille voidaan luoda omat tarkennetut strategiat mutta kaikkien tulee tähdätä saman vision toteuttamiseen. ”E-strategia liittyy kiinteänä osana yrityksen liiketoimintastrategiaan ja luo yhdessä teknologia- ja markkinointistrategian kanssa yrityksen menestymisen edellytykset" (Mikkola K, Johdatus matkailun sähköiseen liiketoimintaan -luento 22.3.2010).

E-strategian luomisessa lähtökohtana on liiketoiminnan kehittäminen ja tavoitteena on saada tietotekniikan avulla kilpailuetua ja liiketoiminnallista hyötyä vision paaluttamien tavoitteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä  parhaan hyödyn ottamista tietotekniikan ja -verkkojen käytöstä sekä toimintaprosessien tehostamista. E-strategian suunnitteluun kuuluvat liiketoimintamallin ja toimintatapojen rakentaminen, verkostoituminen, palvelujen ketjuttaminen ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen tunteminen.


Monelle yritysjohtajalle ja työntekijälle tämä vaatii uudenlaista ajattelua toiminnan organisoinnista, tietoteknistä ymmärrystä ja halua kehittyä maailman mukana. Jos asiakas haluaa toimia sähköisesti, on yrityksen sopeutettava toimintansa sen mukaisesti. Oma työnantajani on määritellyt vision kymmenen vuoden päähän: ”Oy Levi Ski Resort Ltd on vuonna 2020 Pohjoismaiden johtava talviurheiluaktiviteetteja tuottava yhtiö, jolla on merkittävä asema Euroopan markkinoilla.” Tämä vaatii meillä panostusta tekniikan lisäksi etenkin verkkokauppaan, yhteisöpalveluihin ja jälleenmyyjäyhteyksiin. Toimintastrategiassa tämä ei vielä näy aukikirjattuna.

Mitä yrityksen e-strategian tulee vähintäänkin sisältää?

E-strategian rakentaminen kulkee käsi kädessä yrityksen muiden strategioiden kanssa joten lähtökohdat sen rakentamiseen ovat samat: selvitetään nykytila, määritellään tavoitetila, valitaan keinot ja välineet saavuttaa tavoite ja päätetään mittaustavoista.


Lähde: Mikkola K, Johdatus matkailun sähköiseen liiketoimintaan -luento 22.3.2010

eStrategian metsästyksessä bongattua

Vastaan tuli 55 travel ecommerce tips
Supported by Small Fish Big Ocean