14.6.2010

Lakia verkosta

Johdatus matkailun sähköiseen liiketoimintaan, harjoitustehtävät 3 Lainsäädäntö

3.1 Valmismatkalaki

Valmismatkalain sopimusehdot ovat sopineet Suomen matkatoimistoalan liitto ry ja kuluttaja-asiamies. Niitä sovelletaan sellaisiin yli kaksi vuorokautta kestäviin valmismatkoihin
- jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen
- joihin sisältyy ainakin kuljetus ja majoitus (majoituksena pidetään myös majoitusta perheessä)
- joita myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa
- joiden järjestäjällä on toimipaikka Suomessa

Matkanjärjestäjä voi erityistilanteissa käyttää yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia sopimusehtoja. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan ristiriidassa valmismatkalain kanssa.

Sopimusehdoissa on listattu useita matkustajan sekä matkanjärjestäjän oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähtökohtaisesti matkatoimiston on kerrottava matkustajalle, onko kyseessä valmismatka ja että matkustajan tulee tutustua tarkemmin varsinaisiin Valmismatkaehtoihin. Valmismatka on yleensä pakettina ostettu matkailupalvelujen yhdistelmä (esimerkiksi lento & hotelli/ hotelli & matkailupalvelu tai matkustajan toiveiden mukaan räätälöity matka).

Matkanjärjestäjän velvollisuuksia

Matkanjärjestäjä ja /tai matkanvälittäjä vastaa matkustajalle siitä, että valmismatka on tehdyn sopimuksen mukainen. Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä annettava matkustajalle yleiset tiedot tarvittavista matkustusasiakirjoista ja niiden hankkimiseen yleensä tarvittavasta ajasta. Sen on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä matkaa ja oleskelua koskevista terveysmääräyksistä.

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä.

Matkustajan velvollisuuksia

Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun hän on maksanut matkanjärjestäjän määräämän varausmaksun matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana.

Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä. Hän ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia.

Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.

Matkanjärjestäjän oikeuksia

Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa tietyillä perusteilla (esimerkiksi muutokset veroissa tai muissa julkisissa maksuissa, kuljetuskustannuksissa tai valuuttakursseissa). Hinnan korotus ei kuitenkaan saa olla kustannusten nousua suurempi eikä hintaa saa korottaa matkan lähtöaikaa edeltävien 21 vuorokauden aikana.

Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä matkaohjelmaan vähäisiä muutoksia (koskien hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta). Sillä on oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka tietyillä reunaehdoilla; mikäli matkalle ei ole riittävä määrä osanottajia (minimimäärä ilmoitettava etukäteen), matkakohteessa on sotatoimia, luonnonmullistus, lakko tai vastaava tilanne taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä.

Valmismatkaehdoissa määritellään myös miten matkanjärjestäjän virhe korjataan ja milloin on matkustajalla oikeus hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen.

Matkustajan oikeuksia

Matkustajalla on oikeus muuttaa mieltään varauksensa suhteen ja Valmismatkaehdoissa onkin listattu aikarajat ja kulut joilla hän voi ostopäätöksensä perua ilman syytä.

Matkustajan kohdalle voi sattua ylivoimainen este tai matkanjärjestäjä tekee matkustajalle sopimattomia muutoksia ohjelmassa tai olot ovat voineet muuttua matkakohteessa. Näiden pohjalta matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa.

Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus tai muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle ovat mahdollisia tietyin reunaehdoin jotka on Valmismatkaehdoissa lueteltu.

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojalakia sovelletaan kulutushyödykkeiden (tavarat & palvelut) tarjontaan, myyntiin ja muuhun markkinointiin liittyvissä asioissa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä. Laki ohjaa elinkeinonharjoittajia laatimaan kulutushyödykkeiden kauppaan liittyvät sopimusehdot kuluttajan kannalta kohtuullisiksi. Jos sopimuksen ehdot eivät ole lain mukaisia, niitä voidaan sovitella tai jättää ne ottamatta huomioon. Sopimusehtojen käyttöä valvoo kuluttaja-asiamies.

Kuluttajasuojalaki ei säätele kahden kuluttajan tai kahden elinkeinonharjoittajan välillä tehtyjä kauppoja.

Sopimusehdot voivat kohdistua esimerkiksi
- tavaran luovutukseen ja sen ajankohtaan
- hyödykkeen ominaisuuksiin ja niissä havaittaviin virheisiin
- hyödykkeestä annettaviin tietoihin
- takuuseen sekä tuotevahinkoihin
- kaupan purkuoikeuteen ja vahingonkorvauksiin
- kauppahinnan maksamiseen ja ajankohtaan

Omat lainkohdat ovat myös kotimyynnille koskien kulutushyödykkeiden tarjoamista kuluttajalle henkilökohtaisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimipaikassa. Etämyynniksi katsotaan ko hyödykkeen markkinoiminen sekä tarjoaminen etäviestimen (kuten netin tai mobiilin) välityksellä ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Sopimusehtojen lisäksi kuluttajasuojalaissa annetaan ohjeita myös hyödykkeisiin liittyvästä markkinoinnista kuten hyvän tavan vastaisuudesta, sopimattomuudesta, tunnistettavuudesta, totuudenvastaisuudesta ja hinnanalennuksista.

3.2 Lain pakottavuus

Kuluttajasuojalaissa olevat säännökset ovat pääsääntöisesti pakottavia. Niinpä kuluttajalle vahingolliset sopimusehdot, jotka poikkeavat kuluttajasuojalain säännöksistä, ovat mitättömiä.

3.3 Tietosuoja kuluttajalle suunnatussa verkkokaupassa

Hyvän tietosuojan omaavassa suomalaisessa verkkokaupassa rekisteröidyn asiakkaan tiedonsaantioikeus on toteutettu:
- asiakkaan henkilötiedot (nimi, osoite, ominaisuuksia tai elinolosuhteita koskevat tiedot jne) ovat verkkokaupan rekisterissä oikein
- on määritelty kuka niitä käsittelee ja missä tarkoituksessa
- mitkä ovat suojauksen periaatteet
- luovutetaanko tietoja edelleen
- miten asiakas voi tarkistaa ja korjata omat tietonsa tai
- kieltää niiden käytön esimerkiksi markkinoinnissa tai markkinatutkimuksissa
- edellä mainituista on kerrottu verkkokaupan rekisteriselosteessa

Asiakkaalla on tarkastusoikeus halutessaan tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu verkkokaupan eri rekistereihin, ja oikeus vaatia rekisterin ylläpitäjää korjaamaan rekisterissä olevan virheellinen tieto.

Vastuullinen kauppias kertoo rekisteriselosteessa myös evästeiden keräämistä tiedoista ja niiden käytöstä. Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkokauppa lähettää asiakkaan käyttämälle www-selaimelle. Evästettä käytetään, jotta ostotapahtuma etenisi mahdollisimman sujuvasti ja kauppa saisi tietoa asiakkaasta (vrt. kanta-asiakaskortit).

Euroopan unionin jäsenmaassa toimivan verkkokauppiaan tulee toimia maansa lainsäädännön mukaisesti ja lainsäädäntöjä ollaan yhtenäistämässä (kts EU:n etämyyntidirektiivi (97/7/EY) ja EU:n sähköisestä kaupankäynnistä annettu direktiivi (2000/31/EY)).

3.4 Etämyyntisäännökset elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisessä kaupassa

EU:ssa on voimassa niin sanottu etämyyntidirektiivi. Se määrittelee kuluttajansuojan vähimmäistason, jonka jokainen EU-maa joutuu lainsäädännössään takaamaan. Etämyyntidirektiivin keskeiset säännökset koskevat verkkokaupan tiedonantovelvollisuutta, kuluttajan peruutusaikaa ja 30 päivän toimitusaikaa.

Suomessa Kuluttajasuojalain etämyyntisäännöksiä sovelletaan kuluttajan ja suomalaisen elinkeinonharjoittajan (myyjän) välillä.

Myyjällä on tiedonantovelvollisuus eli hänen on hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä esitettävä verkkosivuillaan selkeästi
- myyjän nimi, katuosoite ja sijaintipaikka
- sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- mihin rekisteriin myyjä on merkitty (esim. kaupparekisteri, valmismatkaliikerekisteri tms. julkinen rekisteri) sekä kyseisen rekisterin tunniste (esim. yritys- ja yhteisötunnus, valmismatkaliikerekisterinumero)
- mikäli toiminnan harjoittaminen edellyttää lupaa tai rekisteröintiä, myyjän on kerrottava myös valvontaviranomaisen yhteystiedot
- peruutus- ja sopimusehdot, joiden tulee olla esillä verkkosivuilla siten, että kuluttaja ei voi tehdä tilausta ennen kuin hän on avannut sopimusehdot tai tietoisesti ohittanut ne. Tietojen tulee lisäksi olla tulostettavissa ja tallennettavissa.
- selvitys asiakkaan tietosuojasta (kts edellä 3.3)
- ostoprosessin kuvaus esim. graafisesti sopimuksenteon tekniset vaiheet
- tavaran tai palvelun hinta veroineen sekä tarvittaessa toimituskustannukset
- tarjouksen tai hinnan voimassaoloaika

Myyjän on lisäksi
- annettava tieto peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, menettelytavoista ja kustannuksista (peruutusohjeet) sekä tieto peruutusoikeuden mahdollisista rajoituksista
- annettava tieto kaupankäynnin jälkeisistä palveluista ja takuista (esim. reklamaatioaika, vahingonkorvaus tuotteessa olevan virheen johdosta)
- kerrottava selvästi alaikäisen erikoisasemasta sopijakumppanina
- saatava asiakkaalta aito tahdonilmaisu mikäli aikoo tehdä sähköistä suoramarkkinointia

3.5 Muotovapaus yritysten välisissä sähköisen kaupankäynnin sopimuksissa

Muotovapaus tarkoittaa että laki ei määrää sopimuksen muotoa vaan yritykset voivat tehdä sopimuksensa parhaimmaksi katsomallaan tavalla ja sopijaosapuolille sopivassa muodossa vaikka suullisesti tai kirjallisesti.

Suullinen sopimus on sitova, elleivät osapuolet ole sopineet toisin. Kirjallisia sopimuksia käytetään etenkin kuitenkin enemmän jotta sopimuksen sisältö voitaisiin selvittää jälkikäteen.