8.5.2010

Markkinointisuunnittelu ennen ja jälkeen internetin

Matkailun Internet-markkinointi koulutukseni kotitehtävä nro 3

Käytän vertailun pohjana käytetään SOSTAC®:ia joka on
PR Smithin kehittämä suunnittelujärjestelmä ja jota voi soveltaa sekä perinteisiin että sosiaalisen median huomioiviin markkinointisuunnitelmiin. Järjestelmän voima on sen yksinkertaisuudessa ja selkeässä rakenteessa joka johtaa ajatuksista käytännön tason toimintaan.

S = situation - missä olemme nyt eli nykytilanne
O = objectives - minne haluamme mennä eli tavoitteet
S = strategy - miten pääsemme sinne (suuret linjat) eli strategia
T = tactics - miten pääsemme sinne (tarkat keinot) eli toimintasuunnitelma
A = actions - kuka tekee mitä ja milloin eli käytännön toimenpiteet
C = control - kontrollointi, mittaus ja kehitystoimenpiteet


Ensimmäisessä eli nykytilannevaiheessa yritys analysoi markkinatilanteensa niin asiakkaiden kuin kilpailijoiden suhteen kuten
 • miten yritys on esillä tällä hetkellä
 • mitkä ovat sen selvästi erottuvat kilpailuedut
 • miten tehokas sen nykyinen markkinointimixi on
 • keskittyykö se tuottoisimpiin kohderyhmiinsä
 • miten nykyiset viestintä- ja jakelukanavat toimivat nykytilanteessa
 • mitkä tapahtumat tai trendit voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan jne.
Analyysissä kannattaa käyttää soveltuvin osin esim. SWOT-analyysiä. Internetin tulo on laajentanut markkinakentän koko maailman kattavaksi ellei yritys ole tehnyt selkää rajausta kohderyhmissä ja markkina-alueissa. Internet-käyttäjistä sekä kilpailijoiden toimista on saatavilla tutkittua tietoa ja niitä on helpompi seurata kuin esim. printin käyttöä. Internet on tuonut mukanaan runsaasti myös uusia markkinointi- ja viestintäkeinoja joihin yrityksen on otettava kantaa jo taustatyötä tehdessään.Objectives eli tavoitevaiheessa yritys päättää edelliseen pohjautuen missä se haluaa toiminnallaan tulevaisuudessa olla.
 • mikä on sen missio eli yritystoiminnan tehtävä
 • mitä tavoitteita ja päämääriä toiminnalle asetetaan
 • miten markkinoinnin tavoitteet tukevat yritystoiminnan kehittymistä
 • markkinointiviestinnän tavoitteet (järkeviä ja mitattavia = numeraalisia, vertailukelpoisia, mahdollisia käytännössä toteuttaa, ajoitettuja)
Internet antaa mahdollisuuden tavoitella tyystin uusia markkina-alueita ja tarkentaa kohderyhmiä. Jos perinteisempi markkinointi on kohdistunut esim. lähialueille, voi tuotteelle/ palvelulle löytyä aivan uusia "pelikenttiä". Koska potentiaalisten asiakkaiden saavuttaminen internetin tarjoamilla työkaluilla on helpompaa/ kohdennetumpaa kuin ennen, tulee yrityksen mitoittaa tavoitteensa uudelle tasolle. Internet tuo myös tavoiteasetannan ja mitattavuuden helpommaksi toteuttaa.

Strategiavaiheessa arvoidaan miten toimimalla tavoitteisiin päästään parhaiten. Markkinoiden haarukointi ja segmentointi on strategian laadinnassa tärkein vaihe. Kaikkea ei kannata myydä kaikille vaan yrityksen on tehtävä valintoja ja rohkeasti "hylättävä" sille ei-kannattavat osa-alueet. Erillinen eStrategia (analyysi, suunnitelma ja jalkauttaminen) voi olla tarpeen laatia jotta yrityksen viestintä pysyy tavoiteasetannan mukaisena myös sähköisissä välineissä.

Strategia kulkee käsikädessä sitä seuraavien taktiikka- ja toimintapidevaiheiden kanssa joissa laaditaan konkreettiset toimet tarvittaville henkilöille ja osa-alueille.
 • mitä viestintävälineitä käytetään niin sisäisesti kuin ulkoisesti ja miten
 • mitä halutaan viestiä/ markkinoida
 • miten varmistetaan viestin johdonmukaisuus eri välineissä
 • resurssien määrittely ja turvaaminen; kuka tekee, mitä tekee ja koska
Käytännön toimia suunniteltaessa yrityksen kannattaa hyödyntää ulkopuolista osaamista esim. sosiaalisen median kanssa tai hankkia vastuuhenkilöilleen koulutusta ko välineen hyödyntämisestä.

Kontrollivaiheessa yritys valvoo toimenpiteidensä toteutumista ja ennen kaikkea tavoitteiden saavuttamista.
 • käytetäänkö oikeanlaisia mittareita seuraamaan toiminnan tuloksia
 • kuka on vastuussa kontrollista ja analysoinnista
 • mittaamisen ajankohdat ja resurssit
 • korjaavat toimenpiteet ja niiden toteuttaminen